JÚL 2024

Hrajsolitaire.com - Podmienky služby

Dodržiavanie týchto podmienok

Dodržiavanie našich zmluvných podmienok

Napísal(a): Solitairea.com | Naposledy aktualizované: 19 Jún 2023 | Overil(a): Elizabeth Miller

Posledná aktualizácia 7. mája 2023

Tieto Podmienky poskytovania služieb predstavujú právne záväznú dohodu medzi vami ako fyzickou osobou alebo v mene právnickej osoby ("vy") a spoločnosťou Solitairea LTD ("spoločnosť", "my", "nás" alebo "naša") o vašom prístupe a používaní webovej lokality spoločnosti Solitairea spolu s akýmikoľvek inými formami médií, kanálov, mobilných webových lokalít alebo mobilných aplikácií, ktoré s ňou súvisia, sú s ňou prepojené alebo s ňou spojené (ďalej spoločne len "lokalita"). Prístupom na stránku potvrdzujete, že ste si prečítali tieto Podmienky používania, porozumeli ste im a súhlasíte s ich dodržiavaním. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI SLUŽBY, MUSÍTE OKAMŽITE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ STRÁNKU.

Ďalšie podmienky, ustanovenia alebo dokumenty, ktoré môžu byť z času na čas zverejnené na lokalite, sú výslovne začlenené do týchto podmienok služby formou odkazu. Podľa vlastného uváženia si vyhradzujeme právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu upraviť alebo aktualizovať tieto Podmienky služby. O zmenách vás budeme informovať aktualizáciou dátumu "Posledná aktualizácia" týchto Podmienok služby. Vzdávate sa práva na konkrétne oznámenie každej zmeny. Ste zodpovední za to, aby ste pravidelne kontrolovali tieto Podmienky služby a boli informovaní o aktualizáciách. Vaše ďalšie používanie lokality po dátume akýchkoľvek revidovaných Podmienok služby predstavuje váš súhlas s týmito zmenami.

Informácie poskytnuté na Webovej lokalite nie sú určené na šírenie alebo používanie žiadnou osobou alebo subjektom v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde by takéto šírenie alebo používanie porušovalo zákony alebo by sme sa museli v danej jurisdikcii alebo krajine registrovať. V dôsledku toho tí, ktorí sa rozhodnú pristupovať na Stránku z iných miest, tak robia z vlastnej vôle a sú výlučne zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov, pokiaľ sa uplatňujú.

Ochrana vlastného majetku

Ak nie je uvedené inak, stránka je naším vlastníctvom. Všetky zdrojové kódy, databázy, funkcie, softvér, návrhy webových stránok, zvuky, videá, texty, fotografie a grafika na Stránke (ďalej spoločne len "Obsah") a ochranné známky, servisné značky a logá v nich obsiahnuté (ďalej len "Značky") sú v našom vlastníctve, pod našou kontrolou alebo na základe licencie. Sú chránené zákonmi o autorských právach a ochranných známkach, ako aj inými právami duševného vlastníctva a zákonmi o nekalej súťaži Spojených štátov, zahraničných jurisdikcií a medzinárodných dohovorov.

Obsah a značky sa na stránke poskytujú "TAK, AKO SÚ", len pre vašu informáciu a osobné použitie. S výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach používania služby sa žiadna časť lokality, obsahu ani značiek nesmie kopírovať, reprodukovať, agregovať, opätovne publikovať, nahrávať, zverejňovať, verejne zobrazovať, kódovať, prekladať, prenášať, distribuovať, predávať, licencovať ani inak využívať na akékoľvek komerčné účely bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu.

Pokiaľ ste oprávnení používať Webovú lokalitu, udeľuje sa vám obmedzená licencia na prístup a používanie Webovej lokality a na stiahnutie alebo vytlačenie kópie akejkoľvek časti obsahu, ku ktorej ste riadne získali prístup, výlučne na vaše osobné, nekomerčné použitie. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám neboli výslovne udelené v súvislosti so stránkou, obsahom a značkami.

Prevádzka a údržba

Vyhradzujeme si právo, nie však povinnosť, (1) monitorovať Webovú lokalitu z hľadiska porušovania týchto Podmienok služby; (2) podniknúť príslušné právne kroky proti každému, kto podľa nášho vlastného uváženia porušuje zákon alebo tieto Podmienky služby, vrátane, ale bez obmedzenia, nahlásenia takéhoto používateľa orgánom činným v trestnom konaní; (3) podľa nášho vlastného uváženia a bez obmedzenia odmietnuť, obmedziť prístup, obmedziť dostupnosť alebo deaktivovať (v rozsahu, v akom je to technologicky možné) akékoľvek vaše Príspevky alebo ich časti; (4) podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia, upozornenia alebo zodpovednosti odstrániť zo stránky alebo inak znefunkčniť všetky súbory a obsah, ktoré sú nadmerne veľké alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažujú naše systémy, a (5) inak spravovať stránku spôsobom určeným na ochranu našich práv a majetku a na uľahčenie riadneho fungovania stránky.

Vyhlásenia používateľa

Používaním stránky vyhlasujete a zaručujete, že: (1) máte spôsobilosť na právne úkony a súhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok používania služby; (2) nie ste neplnoletý v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko; (3) nebudete pristupovať na Webovú lokalitu prostredníctvom automatizovaných alebo neľudských prostriedkov, napríklad prostredníctvom bota, skriptu alebo iným spôsobom; (4) nebudete používať Webovú lokalitu na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely; a (5) vaše používanie Webovej lokality nebude porušovať žiadny platný zákon alebo predpis. Predpokladajme, že poskytnete informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné. V takom prípade si vyhradzujeme právo pozastaviť alebo zrušiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie lokality (alebo jej časti).

Činnosti, ktoré zakazujeme

Na stránku nesmiete pristupovať ani ju používať na iné účely, než na ktoré sme stránku sprístupnili. Stránky sa nesmú používať v súvislosti so žiadnymi komerčnými aktivitami okrem tých, ktoré sme výslovne podporili alebo schválili.

Vaše príspevky a príspevky

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek otázky, komentáre, návrhy, nápady, spätná väzba alebo iné informácie týkajúce sa stránky ("príspevky"), ktoré ste poskytli, nie sú dôverné a stávajú sa naším výhradným vlastníctvom. Budeme vlastniť výhradné práva vrátane všetkých práv duševného vlastníctva. Sme oprávnení neobmedzene používať a šíriť tieto Podania na akýkoľvek zákonný účel, komerčný alebo iný, bez toho, aby sme vám poskytli potvrdenie alebo náhradu. V tomto okamihu sa vzdávate všetkých morálnych práv na všetky takéto Podania a ručíte za to, že všetky takéto Podania sú vaše originálne alebo že máte právo takéto Podania odoslať. Súhlasíte s tým, že voči nám nebudete mať žiadne nároky na náhradu škody v prípade údajného alebo skutočného porušenia alebo zneužitia akéhokoľvek vlastníckeho práva k vašim Podaniam.

Úpravy Hrajsolitaire.com

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť, upraviť alebo odstrániť obsah stránky podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzujeme si tiež právo upraviť alebo zrušiť celú stránku alebo jej časť bez predchádzajúceho upozornenia. Za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo prerušenie prevádzky Stránok nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť. Nemáme však žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našej Strane.

Nemôžeme zaručiť, že Stránka bude vždy dostupná. Nemôžeme zaručiť, že Stránka bude vždy dostupná. Môžu sa vyskytnúť hardvérové, softvérové alebo iné problémy alebo potreba vykonať údržbu súvisiacu so stránkou, čo môže mať za následok prerušenia, oneskorenia alebo chyby. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť, revidovať, aktualizovať, pozastaviť, prerušiť alebo inak upraviť Webovú lokalitu bez toho, aby sme vás o tom informovali. Súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, škody alebo nepríjemnosti spôsobené nemožnosťou prístupu k Webovým stránkam alebo ich používania počas akýchkoľvek odstávok alebo prerušenia prevádzky Webových stránok. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok služby sa nebude vykladať tak, že nás zaväzuje udržiavať a podporovať Stránku alebo dodávať akékoľvek opravy, aktualizácie alebo vydania v súvislosti s ňou.

Ukončenie

Tieto podmienky poskytovania služieb zostávajú v plnej platnosti a účinnosti počas používania stránky. Bez obmedzenia akéhokoľvek iného ustanovenia týchto podmienok poskytovania služieb si vyhradzujeme právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti odoprieť prístup k lokalite a jej používanie (vrátane blokovania konkrétnych IP adries) akejkoľvek osobe z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu, okrem iného aj z dôvodu porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo dohody obsiahnutej v týchto podmienkach poskytovania služieb alebo akéhokoľvek platného zákona alebo nariadenia. Používanie alebo účasť na stránke môžeme kedykoľvek ukončiť alebo vymazať akýkoľvek obsah alebo informácie, ktoré ste zverejnili, a to bez upozornenia, podľa vlastného uváženia.

Predpokladajme, že z akéhokoľvek dôvodu zrušíme alebo pozastavíme vaše konto. V takom prípade máte zakázané registrovať sa a vytvárať nové konto pod svojím menom, falošným alebo požičaným menom alebo menom akejkoľvek tretej strany, a to aj v prípade, že môžete konať v mene tretej strany. Okrem zrušenia alebo pozastavenia vášho účtu si vyhradzujeme právo podniknúť príslušné právne kroky vrátane, bez obmedzenia, uplatnenia občianskoprávnych, trestnoprávnych a súdnych opatrení.

Rozhodné právo

Tieto podmienky používania služby a vaše používanie stránky sa riadia a vykladajú podľa zákonov Anglicka a Walesu a všetky spory vyplývajúce z týchto podmienok alebo súvisiace s týmito podmienkami a vaším používaním stránky podliehajú výlučnej právomoci súdov Anglicka a Walesu.

Úplná dohoda

Podmienky poskytovania služieb, Zásady ochrany osobných údajov a akékoľvek iné právne upozornenia, ktoré sme uverejnili na Webovej lokalite, predstavujú úplnú dohodu medzi vami a nami týkajúcu sa Webovej lokality. Predpokladajme, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok služby bude príslušným súdom považované za neplatné. V takom prípade neplatnosť takéhoto ustanovenia neovplyvní platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok služby, ktoré zostávajú v plnej platnosti a účinnosti. Žiadne zrieknutie sa akejkoľvek podmienky týchto Podmienok služby sa nepovažuje za ďalšie alebo pokračujúce zrieknutie sa takejto podmienky alebo akejkoľvek inej podmienky. Ak neuplatníme žiadne právo alebo ustanovenie podľa týchto Podmienok služby, neznamená to, že sme sa takéhoto práva alebo ustanovenia vzdali.

Kontaktujte Hrajsolitaire.com:

  • Solitairea LTD
  • 23 Edgware Road
  • W2 1JL,London
  • +44 7700 900736
  • United Kingdom

Náš e-mail je: [email protected]

SPÄŤ NA OBSAH